Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Stanovy Spolku Fojtka 
(dále jen „Spolek“)

I. Název, forma a sídlo
Spolek Fojtka je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dohodou zakladatelů ze dne 18.10.2015. Má sídlo v obci Mníšek -Fojtka.
II.  Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany přírody a krajiny k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

III. Základní účely Spolku
Hlavním posláním Spolku je ochrana přírody a krajiny, a pak dále přispívání k udržitelnému rozvoji Fojtky a okolí a podpora všech činností směřujících ke zlepšení kvality života v obci a v jejím okolí.

IV. Formy činnosti Spolku
Formami činnosti Spolku jsou zejména: 
a)    praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
b)    účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny apod.,
c)    organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody a další aktivity.
 
V. Členství ve Spolku
Zakládajícími členy Spolku jsou fyzické osoby, které jsou uvedeny v dohodě zakladatelů Spolku.
Členem Spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
Členství vzniká dnem, kdy rada Spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
Rada Spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Člen Spolku má právo zejména:
-    účastnit se veškeré činnosti Spolku, volit radu Spolku a další orgány Spolku a být volen do těchto orgánů,
-    posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti Spolku,
-    předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti Spolku.

Člen Spolku je povinen zejména:
-    dodržovat stanovy,
-    hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,
-    sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.
Členských schůzí i aktivit Spolku se mohou zúčastňovat i nečlenové Spolku (tzv. podporovatelé Spolku). Podporovatelé Spolku rovněž mohou předkládat návrhy připomínky a náměty k činnosti Spolku, nemají však právo hlasovat.

VI. Zánik členství
Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve Spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov, (hrubým porušením stanov je např. jednání člena, které poškozuje dobrou pověst Spolku a které je v rozporu s účelem, pro který byl Spolek založen.

VII. Orgány Spolku
1.    Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
a)    schválila případné změny stanov,
b)    zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu Spolku, případně tuto 
radu Spolku odvolala,
c)    schválila zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
d)    určila koncepci činnosti spolku na další období,
e)    stanovila výši členských příspěvků,
f)    schválila rozpočet Spolku na příští období,
g)    zvolila čestné členy Spolku, rozhodla o vyloučení člena Spolku,
h)    rozhodla o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
i)    vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.
2.    Zasedání členské schůze Spolku svolává rada Spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní více jak většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada Spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
3.    Členská schůze může být svolána i na podnět některého z členů.
4.    Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. 
5.    Činnost Spolku mezi členskými schůzemi řídí rada Spolku, která si volí ze svého středu předsedu, a dva místopředsedy. V kompetenci rady Spolku je také předsedu a místopředsedy odvolat.
6.    Rada Spolku je min. tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada Spolku se schází dle potřeby. Rada Spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů rady. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů rady. 
7.    V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady Spolku je předseda Spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
8.    Předseda rady Spolku a dva místopředsedové jsou statutárním orgánem Spolku. Předseda a místopředsedové rady Spolku jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně. 
 
VIII. Hospodaření Spolku
1.    Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti Spolku, řádně podložené účetními doklady.
2.    S výsledky hospodaření seznamuje rada Spolku členy Spolku na každé členské schůzi.
3.    V případě zániku Spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.


VIII. Závěrečná ustanovení
1.    Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2.    Stanovy byly schváleny dohodou zakladatelů Spolku o obsahu stanov dne 18.10.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci.
Ve Fojtce  dne 18.10.2015

……………………………………………………………….                
Martin Sedlář


……………………………………………………………….
Ivana Chmelařová


……………………………………………………………….
Alena Kněbortová


……………………………………………………………….
Kateřina Veselská


……………………………………………………………….
Josef Pešek